W 2017 roku zainicjowano bezprecedensowe przedsięwzięcie pod nazwą „Ogólnopolska konferencja kultury” (OKK). W jej ramach odbyło się w sumie 12 sympozjów z udziałem przedstawicieli środowisk artystycznych. Dokonano szczegółowej analizy postulatów reprezentantów świata kultury zgłaszanych w ciągu ostatnich lat oraz przeprowadzono liczne konsultacje ze środowiskami artystycznymi wszystkich dziedzin. Ogólnopolska Konferencja Kultury została zorganizowana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


W trakcie projektu Ogólnopolskiej Konferencji Kultury w różnych miastach polski odbyło się 5 konferencji tzw. branżowych, poświęconych poszczególnym profesjom artystycznym (muzyce, kulturze ludowej, teatrowi, sztukom wizualnym i tańcowi), oraz 6 sympozjów regionalnych, skupionych na kluczowych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem środowiska artystycznego. Całość domknęła konferencja podsumowująca, która odbyła się w czerwcu 2018 r. w Warszawie. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ponad 230 reprezentantów podmiotów działających w obszarze kultury (ponad 300 referentów). W ramach dyskusji poruszono szeroki zakres zagadnień, od rozwiązań instytucjonalnych, poprzez postulaty artystów, kontekst historyczny i prawny, aż po źródła finansowania kultury. W konferencjach można było wziąć udział na żywo, za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także śledzić transmisje wideo na kanale YouTube.


W wyniku przeprowadzonych spotkań sformułowano postulaty, które zostały następnie przekazane Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stały się one fundamentem dla prac legislacyjnych, w wyniku których powstał projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego (od czerwca 2022 roku jako Ustawa o artystach zawodowych).

 

Konferencje pozwoliły na przeprowadzenie kompleksowej diagnozy aktualnej sytuacji artystów w Polsce. W rezultacie zaproponowano rozwiązania strukturalne obejmujące takie zagadnienia jak: status artysty zawodowego, uprawnienia z niego wynikające, ponadto rozwiązania związane z uprawnieniami podatkowymi, ze świadczeniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w końcu ze świadczeniami emerytalnymi i przedemerytalnymi. Pod uwagę wzięto również problemy finansowania kultury, poszukiwano rozwiązań, które nie obciążałyby znacząco budżetu państwa.
 

         


Relacje z wszystkich sympozjów, powstałe w ramach projektu opracowania i raporty oraz wszelką dokumentację można znaleźć na stronie: http://konferencjakultury.pl