Uprawnienia artysty zawodowego umożliwią w szczególności:

  • skorzystanie z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • uzyskanie dopłat do składek ubezpieczeniowych dla najmniej zarabiających,
  • odliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej, 
  • otrzymanie Karty Artysty Zawodowego, gwarantującej dalsze uprawnienia,
  • a także ubiegania się o stypendium lub zapomogę.

Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne

Każdy artysta zawodowy, który nie ma innych tytułów ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę, działalność gospodarcza, ubezpieczenie KRUS) będzie zobligowany do opłacania zryczałtowanych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne naliczanych od płacy minimalnej (w roku 2021 wysokość wszystkich składek na ubezp. społeczne i zdrowotne to kwota 1137,92 zł miesięcznie). W ramach pakietu opłacone zostaną składki na:

  • ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)
  • ubezpieczenie emerytalne
  • ubezpieczenie chorobowe (możliwość uzyskania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego etc.)
  • ubezpieczenie rentowe (na wypadek trwałej niezdolności do wykonywania zawodu)
  • ubezpieczenie wypadkowe (od nieszczęśliwych wypadków)

Jednocześnie umowy zlecenia dotyczące działalności artystycznej artystów zawodowych, którzy samodzielnie opłacają składki ubezpieczeniowe, zostaną zwolnione z oskładkowania, aby uniknąć podwójnego płacenia składek. Ponieważ wszystkie przychody z działalności artystycznej takich osób będą pochodzić z umów zlecenie i/lub umów o dzieło, oskładkowanie owych umów powodowałoby podwójne pobieranie składek: (1) zryczałtowanych wpłacanych przez artystę oraz (2) potrącanych z podstawowych źródeł jego przychodów, co w obecnej sytuacji rynkowej powodowałoby zbyt duże obciążenie artystów kosztami ubezpieczeń.

Dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Artyści, których łączne dochody z wszystkich źródeł (wliczając te spoza działalności artystycznej) nie przekroczą 80% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (co zgodnie z danymi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oznacza poziom bliski minimum socjalnego 3-os. gospodarstwa pracowniczego) otrzymają na osobiste konta ubezpieczeń społecznych dopłatę w wysokości 20%-80% składki, zależnie od dochodów. Pozostałą kwotę będą wpłacać samodzielnie. Szczegółowe progi dochodów i wielkości procentowe dopłat regulować będzie minister właściwy dla kultury i dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu. Dopłaty finansowane będą z Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych.

50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej

Projekt ustawy rozstrzyga, że każda działalność artystyczna ma charakter twórczy, bez względu na fakt czy w świetle prawa autorskiego artyście przysługują prawa majątkowe („twórcy”) czy prawa pokrewne („wykonawcy”). Dotychczasowy brak takich rozwiązań w prawie polskim powoduje szereg interpretacji prawnych, w tym Sądu Najwyższego, budzących uzasadniony sprzeciw samych artystów i przedstawicieli instytucji artystycznych. Projektowana regulacja dostosowuje zatem prawo do powszechnego rozumienia natury działalności artystycznej, zarówno w procesie tworzenia dzieła, jego wykonania, jak i przygotowania. Konsekwencją powyższej interpretacji jest wprowadzenie 50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej dla wszystkich artystów zawodowych.

Karta Artysty Zawodowego

Karta Artysty Zawodowego to rozwiązanie wzorowane na Karcie Dużej Rodziny, umożliwiające tworzenie pakietów, udogodnień, ulg i ofert adresowanych do tej grupy społecznej i zawodowej. Jednym z zadań Dyrektora Polskiej Izby Artystów będzie negocjowanie szczególnych ofert w zakresie pakietów opieki zdrowotnej czy ubezpieczeń od zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie zawodu z dużymi operatorami w zakresach opieki medycznej czy ubezpieczeń. Identyfikacja artystów zawodowych przez Kartę ułatwi negocjowanie takich ofert. Karta umożliwi też instytucjom kultury czy ich organizatorom tworzenie projektów wsparcia branżowego czy też wsparcia sektora kultury.

Stypendia i zapomogi socjalne

Dodatkowymi zadaniami Polskiej Izby Artystów i pomocniczymi celami Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych będą stypendia dla wyróżniających się artystów oraz zapomogi socjalne.