Po wejściu w życie ustawy każdej osobie profesjonalnie wykonującej działalność artystyczną będą przysługiwać szczególne uprawnienia. Aby z nich skorzystać, wystarczy udokumentować swój dorobek artystyczny lub przedłożyć dyplom studiów artystycznych ukończonych w ciągu ostatnich pięciu lat.

 

Korzystanie z systemu wsparcia nie będzie obowiązkowe! Każdy będzie nadal mógł prowadzić swoją działalność, czy to amatorsko czy profesjonalnie, bez względu na decyzję o przystąpieniu do systemu.

 

Aby potwierdzić uprawnienia artysty zawodowego, wystarczy przedłożyć opis swojego dorobku artystycznego dowolnie wybranej organizacji reprezentującej artystów w danym zawodzie, a więc:

  • stowarzyszeniu lub 
  • związkowi zawodowemu zrzeszającemu artystów w danym zawodzie

 

Nie jest konieczne zapisywanie się do tych organizacji. Wystarczy wskazać przedstawienia, koncerty, wystawy czy publikacje w których brało się udział, a także organizatorów i miejsca tych wydarzeń lub wydawców publikacji, aby udokumentować swoją działalność artystyczną. Wykaz należy wzbogacić o cyfrowe wersje wybranych utworów.

 

Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat ukończyło się uczelnię artystyczną lub państwową szkołę baletową, wystarczy przedłożenie dyplomu.

 

Po potwierdzeniu zawodowego charakteru działalności należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek do Polskiej Izby Artystów, dołączając potwierdzenie organizacji reprezentatywnej.

 

W celu aktualizacji uprawnień co 3 lata każdy artysta złoży deklarację dot. wysokości przychodów z działalności artystycznej w ciągu ostatnich trzech lat, wykazując w ten sposób aktywność w zawodzie. Jeśli nie miał odpowiednich przychodów, będzie mógł potwierdzić dorobek artystyczny wypracowany w tym czasie, podobnie jak w momencie przystępowania do systemu.

 

Do lat pracy zaliczać się będą lata z udokumentowanym dorobkiem sprzed wejścia w życie przepisów, a po 20 latach pracy artystycznej (w przypadku tancerzy po 15 latach) uprawnienia pozostaną już dożywotnio.